Pravidla a podmínky

A. Všeobecné prodejní podmínky

1. Identifikace

INSTITUT CERVANTES, s IČ Q-2812007-I je veřejná nezisková instituce zapsaná u Ministerstva zahraničních věcí a spolupráce Španělska, založená a upravena Zákonem 7/1991 z 21. března, se sídlem na adrese ulice Alcalá č. 49, 28014 Madrid (Španělsko), vlastník stránky s dominiem cervantes.es, kde se nachází tento internetový obchod.

K plnění svých cílů má INSTITUT CERVANTES v zahraničí síť center, mezi nimiž se nachází INSTITUT CERVANTES V PRAZE, jehož prostřednictvím se spravují produkty a služby umístěné na této stránce.

2. Obsah a informace poskytované na webových stránkách

INSTITUT CERVANTES (následně rovněž prodejce) poskytuje pravdivé obchodní informace. Tyto informace občas mohou obsahovat typografickou chybu. Pokud by k tomu došlo, což nikdy není z vůle prodejce, neprodleně dojde k její nápravě.

Pokud by k typografické chybě došlo u některé z cen našich produktů a některý ze zákazníků by se rozhodl pro nákup na základě uvedené chyby, INSTITUT CERVANTES mu to neprodleně sdělí a zákazník případně bude mít právo odstoupit od nákupu, a to bez jakýchkoliv nákladů z jeho strany.

Obsah stránek našeho internetového obchodu může výjimečně zobrazovat provizorní informace ohledně některých produktů. V případě, že poskytnuté informace nebudou odpovídat charakteristice produktu, bude mít zákazník právo odstoupit od nákupu, a to bez jakýchkoliv nákladů z jeho strany.

INSTITUT CERVANTES si vyhrazuje právo kdykoliv upravit charakter obchodních nabídek prezentovaných na webových stránkách.

3. Systém prodeje

Popis produktů uvedených v internetovém obchodě prodejce nepředstavuje závaznou nabídku ze strany prodejce, avšak slouží k předložení závazného nákupu ze strany zákazníka.

Zákazník může zaslat svou žádost ohledně nákupu prostřednictvím on-line objednávkového formuláře obsaženého v internetovém obchodě prodejce. Jakmile si zákazník zvolí zboží nebo služby, vloží je do virtuálního nákupního košíku, absolvuje kroky elektronické objednávky s tím, že odsouhlasí uvedené prodejní podmínky, a klikne na závěrečné políčko objednávkového formuláře, čímž vytvoří právně závaznou objednávku vztahující se ke zboží či službám obsaženým v tomto nákupním košíku.

Prodejce může akceptovat žádost zákazníka ve lhůtě maximálně 72 hodin, a to tak, že zašle zákazníkovi potvrzení objednávky či nákupu v textové podobě prostřednictvím e-mailové pošty.

Od uvedeného okamžiku je smlouva platná. Pokud prodejce neakceptuje žádost o nákup v již uvedené lhůtě, tento fakt se považuje za odmítnutí nákupu, jehož následkem zákazník již není vázán prohlášením o vyjádření své vůle vytvořeným při uzavření smlouvy výše uvedeným způsobem.

Než dojde k závaznému uzavření objednávky prostřednictvím on-line objednávkového formuláře prodejce, zákazník může opravit své vstupní údaje, k čemuž využije standardní funkce klávesnice a myši. Navíc před závazným provedením objednávky se veškeré vstupní údaje znovu objeví v potvrzujícím okně a lze je opravit prostřednictvím standardních funkcí klávesnice a myši.

Jakmile ze strany zákazníka dojde k potvrzení údajů objednávky a odsouhlasení nákupu prostřednictvím nákupního formuláře, zákazníkovi je zasláno potvrzení o prodeji, kde se uvádí, že jeho objednávka byla úspěšně zaregistrována a bude následovat její vyřízení. Zákazníkovi se na obrazovce zobrazí závazné shrnutí objednávky v informačním souboru, jenž lze uložit nebo vytisknout.

K uzavření smlouvy se používá španělský jazyk, avšak prodejce může umožnit případné použití jiných jazyků.

Zpracování objednávky a kontakt se zákazníkem bude obecně prováděn prostřednictvím elektronické pošty a automatizovaného zpracování objednávky.

Zákazník je povinen ujistit se, že e-mailová adresa, kterou poskytl ke zpracování objednávky, je správná, aby obdržel e-mailovou poštu odeslanou prodejcem.

4. Ceny a platební podmínky

Ceny za produkty vystavené na stránkách INSTITUT CERVANTES jsou konečné a zahrnují veškeré povinné poplatky či daně.

K nákupu v internetovém obchodě INSTITUTU CERVANTES centra Praha se přijímají platby prostřednictvím karet VISA a MASTERCARD.

5. Právo na odstoupení

Zákazník může uplatnit právo na odstoupení v souladu se specifickými podmínkami kurzů Institutu Cervantes v Praze a zkoušek DELE.

V tomto případě se toto právo může uplatnit prostřednictvím zaslání elektronické pošty na adresu CLIC Praga (soporteclicatenas@cervantes.es) kde jednoznačným způsobem informuje o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

Avšak nehledě na výše uvedené, produkty zahrnuté do AVE Global nebo jakékoliv jiné s digitálním obsahem, neposkytované na fyzickém nosiči, jakmile se zákazník přihlásí k obsahu kurzu, tématu nebo produktu skrze své osobní přístupové heslo, přijde o své právo na odstoupení v souladu s ustanoveními v článku 103 m) Královského legislativního dekretu 1/2007 ze 16. listopadu, jímž se schvaluje novelizovaný text Všeobecného zákona o ochraně spotřebitelů a uživatelů ve svém znění daném Zákonem 3/2014 z 27. března, jímž se upravuje uvedený text.

Stejně tak přijde o své právo na odstoupení zákazník, jenž by během stanovené lhůty 14 kalendářních dnů přikročil ke stažení libovolého produktu s digitálním obsahem neposkytovaném na fyzickém nosiči, který nevyžaduje přístupová hesla.

6. Povinnosti zákazníka

Zákazník se zavazuje vždy poskytovat pravdivé informace ohledně požadovaných údajů v registračních formulářích uživatele nebo při vytváření objednávky a stále je aktualizovat.

Zákazník se zavazuje přijmout veškerá ustanovení a podmínky obsažené v tomto dokumentu a chápe, že vycházejí ze snahy poskytovat nejlepší možné služby pro druh činnosti prováděné INSTITUTEM CERVANTES.

Zároveň se zavazuje důvěrně a s největší opatrností uchovávat svá osobní přístupová hesla poskytnutá INSTITUTEM CERVANTES.

7. Duševní vlastnictví

Veškeré produkty nacházející se v internetovém obchodě INSTITUTU CERVANTES podléhají právu na duševní a průmyslové vlastnictví nebo ekonomickým právům obdobného obsahu INSTITUTU CERVANTES či třetích stran, jež jsou vždy uvedeny.

Uživatel může využívat texty, cvičení, obrázky, videa a další obsah užívaný v kurzu nebo produkt, v souladu s jeho cílem a určením, stejně tak je může ukládat a tisknout a užívat výhradně k vlastním potřebám vždy, pokud INSTITUT CERVANTES neuvede opak.

Použití obsahu k jiným účelům než odpovídajícím kurzu, tématu či produktu není povoleno; zvláště není povoleno je reprodukovat, sdělovat či poskytovat k dispozici veřejnosti, šířit ani je zveřejňovat. Veškeré porušení práv duševního vlastnictví bude právně stíháno.

8. Bezpečnost, závazek důvěrnosti a ochrana údajů

INSTITUT CERVANTES zaručuje bezpečnost a závazek důvěrnosti při veškeré komunikaci se svými zákazníky.

Veškeré platební operace on-line jsou prováděny skrze bezpečný server na základě standardu SSL, jež chrání údaje před pokusy o porušení ze strany třetích osob. Údaje z nákupního postupu se ukládají v databázi vytvořené k tomuto účelu.

Osobní údaje poskytnuté zákazníkem v souladu s ustanoveními Ústavního zákona 15/1999 z 13. prosince O ochraně osobních údajů, budou převedeny do registru patřícímu INSTITUTU CERVANTES, s cílem provádět náležitou správu obchodního vztahu, stejně jako informovat o novinkách, produktech nebo službách, a to jak fyzickými či elektronickými nástroji.

Zákazník může uplatnit své právo na přístup, pozměnění, zrušení, omezení zpracování, užití a postoupení svých údajů. Svou žádost může zaslat e-mailovou poštou INSTITUTU CERVANTES (lopd@cervantes.es), běžnou poštou INSTITUTU CERVANTES (ulice c/ Alcalá, n.º 49, Madrid 28014) nebo osobně na podatelně INSTITUTU CERVANTES v Madridu na uvedené adrese.

V případě, že zákazník nebo uživatel není plnoletý nebo má soudem upravenou způsobilost, může poskytnout své osobní údaje pouze v příslušných formulářích sběru dat, a to s předchozím souhlasem svých rodičů, opatrovníků nebo zákonných zástupců, jež jsou povinni zaslat elektronickou poštou příslušný formulář náležitě podepsaný a s kopii OP podepisujících rodičů, opatrovníků nebo zákonný zástupců na CLIC Praga.

9. Uplatněná legislativa a příslušná jurisdikce

Smlouva se řídí a interpretuje v souladu se španělskou legislativou.

Pro veškeré sporné záležitosti, jež by mohly vzniknout mezi zákazníkem a INSTITUTEM CERVANTES, obě strany výslovně zamítají případnou příslušnou jurisdikci a podřizují se jurisdikci a příslušnosti soudů v Madridu.

B. Specifické podmínky kurzů Institutu Cervantes v Praze

 • Tento dokument obsahuje všeobecné podmínky uplatňované při zápisu do kurzů španělštiny stejně jako do dalších kurzů organizovaných Institutem Cervantes v Praze a je považován za smlouvu.
 • Práva každého studenta mají osobní povahu a jsou nepřenosná.
 • Institut Cervantes si vyhrazuje právo na přijetí.
 • Prostřednictvím přijetí tohoto dokumentu student potvrzuje, že je seznámen s obsahem kurzu, na který se zapisuje.
 • Institut Cervantes poskytuje výuku obsahu kurzu prostřednictvím kvalifikovaných vyučujících. Institut Cervantes vydává příslušný certifikát o znalostem studentovi, který úspěšně absolvuje kurz, pokud o to požádá, a to po předchozí platbě příslušného poplatku stanoveného Institutem Cervantes na každý školní rok.
 • Přijetím těchto podmínek a po provedení platby se zápis do kurzu považuje za platný. Institut Cervantes vystaví příslušné potvrzení/stvrzenku.
 • Otevření kurzů je podmíněno minimálním počtem studentů. Vyučující Institutu Cervantes organizuje a koordinuje skupiny studentů s možností provádět ve skupinách změny, pokud to podmínky umožňují, a to během prvních dvou týdnů kurzu.
 • Studenti musí před zápisem do kurzu zohlednit svou osobní situaci, neboť jakmile uplynou první tři dny výuky, nedojde ke vrácení částky uhrazené za zápis.

  Vrácení poplatku za zápis nelze požadovat za nenavštívené hodiny a není umožněno převést uhrazenou částku do dalšího školního roku. Vrácení bude provedeno u všech žádostí o zrušení maximálně do třetího dne kurzu. Toto právo lze případně uplatnit prostřednictvím e-mailu na adresu soporteclicpraga@cervantes.es, kde žadatel jednoznačným způsobem informuje o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

  Žádosti o vrácení zaslané běžnou poštou nebo řešené telefonicky se neakceptují.

 • Student obdrží zdarma průkazku do knihovny platnou na čtyři měsíce. Průkazka do knihovny umožňuje využívat služby knihovny a vydává se v knihovně na žádost studenta při předložení potvrzení o zápisu do kurzu.
 • Smluvní strany se pokusí vyřešit přátelským způsobem veškeré neshody, jež by mohly vzniknout. V opačném případě se obě strany podrobí jurisdikci soudců a soudů v Praze.
 • V případě, že zdravotnické úřady Česke republiky vyhlásí uzávěru (lockdown) nebo by byla třeba karanténa studentů jedné skupiny/třídy, aby se přenos nemoci COVID-19 dostal pod kontrolu či vznikne jiný fenomén vyšší moci, prezenční kurzy se budou učit prostřednictvím videokonference s tím, že bude zachován program cílů a vzdělávacích aktivit sjednaného kurzu.
 • Institut Cervantes může využívat libovolnou bezplatné platformy videokonferencí přístupné na internetu, přičemž dodržuje veškerá doporučení ohledně dobré praxe Národního šifrovacího centra. Institut Cervantes neposkytne uvedeným platformám žádné osobní informace týkající se studentů kromě těch, jež jsou nezbytné ke svolání studentů. Institut Cervantes neodpovídá za zpracování údajů prováděné těmito platformami, kdy to musí být přímo student nebo zodpovědný lektor, kdo individálně akceptuje jejich podmínky soukromí a bezpečnosti. Prostřednictvím přijetí těchto pravidel a podmínek student nebo odpovědný lektor vyjadřuje, že souhlasí s přijetím pozvánky na videokonference formou elektronických nástrojů.
 • Prostřednictvím přijetí těchto podmínek student potvrzuje, že je seznámen s veškerými podmínkami účasti v kurzu a že je akceptuje jako celek.

  V případě, že se jedná o studenta mladšího 15 let, tento dokument akceptuje jeho jménem jeho zákonný zástupce, který se prokáže svými osobními údaji a poskytne osobní údaje nezletilé osoby. Pokud je student nezletilý, ale je mu více než 15 let, v okamžiku zápisu musí předložit písemný souhlas svého zákonného zástupce spolu s kopií svého OP.

C. Specifické podmínky diplomů španělštiny DELE

INSTITUTO CERVANTES je subjek odpovědný za akademické, administrativní a ekonomické řízení Diplomů španělštiny jako cizího jazyka (dále jen DELE), které jsou vydáváné ředitelem tohoto veřejnoprávního subjektu jménem ministryně školství a odborného vzdělávání Španělského království.

1. Obecné informace

Data zkoušek, termíny pro zápis a další informace o diplomech DELE jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách diplomů DELE na adrese https://examenes.cervantes.es/dele/que-es.

Poplatek uhrazený za zápis k jakémukoli z diplomů DELE zahrnuje poplatky za vykonání zkoušek ve zvoleném termínu a centru a také pokrývá náklady na vydání odpovídajícího diplomu.

V žádném případě nebude povolen zápis na zkoušku DELE po uplynutí zápisové lhůty.

Účastník, který nesloží zkoušky DELE nebo se ve stanoveném termínu na zkoušku nedostaví, nebude mít nárok na druhý pokus bez ohledu na důvod.

2. Požadavky na účastníka

Diplomy DELE jsou určeny gramotné veřejnosti všech věkových kategorií.

INSTITUTO CERVANTES přijímá žádosti k zápisu na zkoušky DELE všech účastníků, kteří uhradí příslušné zápisové poplatky .

Pro zápis ke zmíněným zkouškám je navíc povinné poskytnout kromě jiných povinných osobních údajů také e-mailovou adresu účastníka. Zmíněná e-mailová adresa, za jejíž řádné fungování je odpovědný účastník, bude sloužit k veškeré komunikaci s INSTITUTO CERVANTES a ke komunikaci týkající se všech aspektů diplomů DELE, termínů zkoušek a zveřejnéní jejich výsledků, pokud tak bylo stanoveno zkouškovým centrem DELE nebo INSTITUTO CERVANTES.

Uhrazením zápisových poplatků účastník přijímá tyto podmínky nákupu, prohlašuje, že splňuje administrativní a ekonomické požadavky nezbytné k získání diplomu DELE a zavazuje se k tomu, že se dostaví ke zkoušce s dokumenty, které dokládají splnění těchto podmínek. Těmito dokumenty jsou doklad o zápisu, cestovní pas nebo oficiální doklad totožnosti s rozeznatelnou fotografií, sloužící k řádné identifikaci účastníka (a případně pozvánka ke zkoušce).

Rodiče, zákonní opatrovníci nebo zástupci musí zaregistrovat nezletilé osoby nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům s vědomím, že musí poskytnout jinou e-mailovou adresu pro každého z účastníků, kterého zapíší.

3. Postup při zápisu

Zápis na zkoušky DELE musí být proveden ve stanovených lhůtách a způsoby, které za tímto účelem poskytl INSTITUTO CERVANTES.

Pro uskutečnění zápisu elektronickým způsobem je nezbytné, aby účastník vykonal pokyny elektronického systému pro zápis a věnoval zvláštní pozornost lhůtám a podmínkám, které se zobrazí v potvrzení zápisu. V tomto případě se připsání práv související se zápisem uskutečňuje prostřednictvím platby, která je stanovena v elektronickém nákupním procesu.

K oficiálnímu zápisu osobně v akreditovaných zkuškových centrech určených k tomuto účelu musí účastník předložit následující dokumenty:

 • Řádně vyplněnou přihlášku na zkoušku DELE.
 • Originál a fotokopii svého cestovního pasu nebo oficiálního dokladu totožnosti s rozpoznatelnou fotografií, ve kterém jsou uvedeny následující údaje: jméno a příjmení, státní příslušnost, datum a místo narození. Údaje uvedené účastníkem v přihlášce k zápisu musí souhlasit s údaji na daném dokladu totožnosti.
 • Doklad o zaplacení zápisového poplatku.

Úhrada poplatku za zápis na zkoušku se provádí způsobem, který určuje příslušné zkouškové centrum (vždy definuje poplatek jako «Zápis na DELE» spolu s údajem o úrovni zkoušky a termínu jejího konání) nebo elektronickou cestou, kterou stanoví INSTITUTO CERVANTES pro případ zápisu on-line.

4. Údaje o účastníkovi

Účastník je před dokončením zápisu povinen zkontrolovat správnost všech uvedených údajů, především těch, které se týkají údajů o totožnosti: jméno a příjmení, číslo dokladu totožnosti, datum a místo narození; a podrobností o vybrané zkoušce DELE: zkouškové centrum, datum a úroveň. Jakákoliv chyba způsobená účastníkem při uvedení těchto údajů by se mohla odrazit v úředním diplomu DELE, jehož opakované vydání se uskuteční pouze po zaplacení nákladů účastníkem, a může mu navíc způsobit administrativní problémy.

Osobní údaje poskytnuté při zápisu musí odpovídat údajům uvedeným na oficiálním dokladu totožnosti účastníka, který se zúčastní zkoušky. Zkoušky se budou moci zúčastnit pouze řádně identifikovaní účastníci, jejichž údaje souhlasí s údaji na dokladu o zápisu.

Účastník je povinen svému zkouškovému centru oznámit jakoukoli změnu osobních údajů, která by mohla mít vliv na doručování informací týkajících se diplomů DELE.

Pro uskutečnění jakékoli změny nebo opravy týkající se osobních údajů se účastník musí obrátit na https://cau.cervantes.es/index.php.

INSTITUTO CERVANTES neodpovídá za případné škody, jež mohou vzniknout v důsledku poskytnutí nesprávných nebo zastaralých údajů v přihlášce k zápisu vyplněné účastníkem.

5. Uchazeči se speciálními potřebami

INSTITUTO CERVANTES může umožnit přístup ke zkouškám pro obdržení diplomů DELE ze španělského jazyka v režimu speciálních podmínek těm uchazečům, kteří je z důvodu speciálních osobních podmínek (zrakové, sluchové nebo pohybové postižení, určité obtížnosti při procesu učení, nemožnost opustit náboženská, nemocniční či nápravná zařízení), nemohou absolvovat podle všeobecných pravidel.

Účastník se speciálními potřebami obsaženými v normativě Instituto Cervantes ke skládání zkoušek DELE je povinen tyto okolnosti oznámit ve zkouškovém centru a doložit je v nejméně dva týdny před oficiálním termínem konání písemné zkoušky, a to dle pokynů v odpovídajícím odstavci na portálu Zkoušky Instituto Cervantes.

Účastník, který nesdělí výše uvedené ve stanoveném termínu a daným způsobem, ztrácí nárok na uskutečnění zkoušky DELE za speciálních podmínek.

V případě, že by nakonec nebyla uznána opatření související se speciálními potřebami požadovaná účastníkem, může účastník požádat o zrušení zápisu nebo vrácení platby za zápis, a to za předpokladu, že bude takovýto požadavek předložen ve lhůtě 72 hodin od okamžiku sdělení zamítnutí žádosti.

Zkoušky DELE A2 uzpůsobené pro negramotné osoby je možné skládat pouze ve zkouškových centrech ve Španělsku, a v případě, že daná osoba žádá o občanství pro získání trvalého pobytu v zemi. Tito účastníci jsou povinni podat žádost o uzpůsobení zkoušky ve zkouškovém centru, do kterého se zapsali, nejméně dva týdny před oficiálním termínem zkoušek.

Spolu s žádostí o přizpůsobení zkoušek je nutné doložit rozhodnutí španělského Ministerstva spravedlnosti o oprávnění ke složení uzpůsobených zkoušek DELE A2 v Instituto Cervantes. Zkoušková centra ověří platnost oficiálního dokumentu, který je opatřen bezpečnostním ověřovacím kódem (CSV).

Účastníci mají povinnost předložit oprávnění ke konání uzpůsobené zkoušky také v den konání zkoušky, aby byli ke zkoušce připuštěni.

Více informací ohledně administrativního procesu zkoušek DELE se speciálními podmínkami je publikováno na portálu Zkoušky Instituto Cervantes.

6. Odstoupení a vrácení

Účastník má právo na vrácení peněz (nebo odstoupení od smlouvy) v souladu s právními předpisy. Žádost o vrácení peněz nebo odstoupení od smlouvy musí být podána písemnou formou jednoznačným a kompletním způsobem (tzn. je nutné uvést všechny osobní údaje účastníka a přiřazený zápisový kód) do 14 kalendářních dnů od data uskutečnění zápisu. V případě, že byl zápis uskutečněn přes https://examenes.cervantes.es/, účastník použije on-line formulář pro odstoupení, který je mu k dispozici na stránce https://cau.cervantes.es/, nebo v případě zápisu jiným způsobem se s žádostí obrátí na zkouškové centrum, kde se ke zkoušce registroval.

Jakmile účastník oznámí své odstoupení, INSTITUTO CERVANTES mu potvrdí přijetí zprávy o tomto odstoupení v co nejkratší době.

V případě odstoupení účastníka od zkoušky mu budou vráceny všechny uhrazené platby v co nejkratším termínu, nejpozději 14 kalendářních dnů od data, kdy byl INSTITUTO CERVANTES informován o zrušení zápisu. Pro vrácení platby bude použita stejná platební metoda jako u prvotní úhrady účastníkem.

Zapsaný účastník, od jehož zápisu ke zkouškám DELE a jejich zaplacení uplynulo 14 dní, ztrácí nárok na vrácení zápisového poplatku.

Účastník, který před konáním zkoušky, na kterou se zapsal, obdrží na základě dříve zahájené revize výsledků nebo reklamace vyhodnocení USPĚL u zkoušky z předchozího zkouškového termínu stejné úrovně zkoušek DELE, má nárok na vrácení celé částky za zápis na zkoušku DELE. Účastník je v tomto případě povinen požádat písemně o vrácení uhrazené částky, a to nejpozději měsíc od oznámení kladného vyřízení jeho reklamace. Po skončení této lhůty účastník ztrácí nárok na vrácení částky za zápis ke zkoušce.

Jakákoliv žádost o vrácení peněz, která nebude splňovat zmiňované požadavky nebo bude podána mimo stanovený zákonný termín, bude zamítnuta.

7. Zrušení

V níže uvedených případech bude zápis předmětem zrušení a účastník bude mít po předchozí žádosti právo na celkové vrácení poplatků za zkoušku, nebo na vykonání zkoušek v příštím termínu, pokud v danou chvíli ještě budou k dispozici zkoušky s otevřeným zápisem a volnými místy.

 • V případě, že nebude možné vykonat zkoušky z důvodů zapříčiněných zkouškovým centrem.
 • V případě, že dojde ke zrušení zkoušek z důvodů zapříčiněných vyšší mocí nebo přírodní katastrofou, které by znamenaly zrušení termínu zkoušky nebo fyzické či osobní riziko pro účastníka v případě jeho přemístění (živelní katastrofy, válečný stav, nouzový stav atd.).

V obou případech musí účastník zažádat o vrácení uhrazené částky nebo změnu termínu zkoušky prostřednictvím jasného a úplného oznámení, které zašle na místo, kde byl zápis proveden, anebo v případě zápisu prostřednictvím webového portálu Zkoušky Instituto Cervantes zažádá o vrácení částky na https://cau.cervantes.es.
Musí tak učinit do jednoho měsíce od data, kdy se měla konat písemná část zkoušky. Po vypršení této lhůty ztrácí účastník nárok na vrácení uhrazené částky.

8. Změna termínu zkoušky, zkouškového centra nebo zkoušky

Po uplynutí zápisové lhůty na zkoušku, na kterou byl proveden počáteční zápis, nebude povolena žádná změna. Zároveň není možný zápis na termín zkoušky, který již byl uzavřen, a to z žádného důvodu.

Provedení změny termínu zkoušky, zkouškového centra nebo zkoušky nijak nemění délku lhůty pro odstoupení, v každém případě platí lhůta 14 dnů od data původního zápisu. Zodpovědnost účastníka je zajistit, aby jeho zápisové místo včas obdrželo jasné oznámení v písemné podobě, které bude obsahovat jeho osobní údaje a zápisový kód. Rovněž přiloží v řádném termínu písemnou žádost o příslušnou změnu.

Provedení změn bude pro účastníka bezplatné, není-li rozdíl v ceně zkoušky. V takovém případě musí účastník cenový rozdíl doplatit. Pokud se žádost týká změny na zkoušku s nižší cenou, nebude účastníkovi rozdíl vyplacen.

Účastník zapsaný ke zkoušce bude moci požadovat změny v podmínkách svého zápisu na základě splnění následujících kritérií:

A. Elektronický zápis ke všeobecným zkouškám DELE (A1, A2, B1, B2, C1 a C2) pro jejich uskutečnění ve zkouškových centrech ve Španělsku prostřednictvím portálu Zkoušky Instituto Cervantes:

1. Změna termínu zkoušky, úrovně zkoušky nebo zkouškového centra:

Účastník může zažádat o změnu termínu zkoušky, úrovně zkoušky nebo zkouškového centra pouze v případě, že neuplynula zápisová lhůta ke zkoušce, na kterou se zapsal, a že lhůta k zápisu na zkoušku, na kterou se chce zapsat, bude v době jeho žádosti stále trvat a na daný termín budou volná místa.

Není možné provádět změny mezi zkouškovými centry rozdílných zemí, ani na modely zkoušek, ktré nejsou předmětem prodeje na portálu Zkoušek Instituto Cervantes.

B. Zápis ve zkouškových centrech DELE:

1. Změna zkouškového centra:
Po zápisu již není možná změna zkouškového centra.

2. Změna termínu zkoušky nebo úrovně zkoušky DELE:
Účastník může požádat své zkouškové centrum o změnu termínu zkoušky nebo úrovně zkoušky DELE v případě, že neuplynula zápisová lhůta ke zkoušce, na kterou se zapsal, a lhůta k zápisu ke zkoušce, na kterou se chce zapsat, bude v době jeho žádosti stále trvat a na daný termín budou volná místa.

Účastník může zažádat o změnu úrovně zkoušky DELE v případě, že uhradí částku odpovídající ceně nové zkoušky, o kterou žádá, pokud je cena nové zkoušky vyšší. Pokud se požadovaná změna týká zkoušky s nižší cenou, než kterou účastník uhradil při počátečním zápisu, nebude mu rozdíl vyplacen.

V případě zkoušek DELE školní úroveň, u nichž byl zápis proveden ve zkouškových centrech ve Španělsku, nebude umožněna změna na úrovně všeobecných zkoušek DELE.

9. Konání zkoušek

Při zápisu je nezbytné vybrat si určité zkouškové centrum, účastník bude mít tedy nárok dostavit se na zkoušku pouze do konkrétního, předem vybraného centra nebo na jiném centrem určeném místě, a to pouze ve zvolený termín zkoušky.

Místo a čas zkoušky určuje účastníkem zvolené centrum, účastník je zavázán přijít ve smluvený čas na smluvené místo vybaven následujícími dokumenty:

 • Doklad o zápisu, který mu byl předán ve zkouškovém centru nebo který mu byl zaslán registračním systémém na jeho e-mailovou adresu.
 • Pas nebo oficiální doklad totožnosti s fotografií, který účastník použil při zápisu. Účastníci, kteří skládají zkoušku DELE A2 ve Španělsku budou muset předložit originál platného osobního dokladu TIE nebo pasu, aby byli připuštěni ke zkoušce. Občané Evropské unie mohou nahradit tyto dokumenty občanským průkazem vydaným ve své zemi původu. V případě, že kandidáti nebudou moci předložit originál pasu, musejí tuto skutečnost odůvodnit.
 • Oficiální pozvánku na zkoušku poskytnutou zkouškovým centrem, na které bude uvedeno místo, den a přesná hodina konání písemné a ústní zkoušky.

Poplatek za zápis ke zkoušce DELE účastníka opravňuje pouze k jednomu pokusu ve zvolený termín zkoušky.

Pokud se účastník na zkoušku nedostaví v daný čas a na dané místo, vyjma důvodů uvedených v předchozím odstavci 7, nebude mít nárok na vrácení poplatků uhrazených za zápis ke zkoušce, ani na jejich převedení na jiný termín zkoušky DELE.

10. Nevhodné chování

Zkušební komise může dle uvážení vyloučit účastníka ze zkoušky za nevhodné chování, a to v případě, že by tato skutečnost mohla zmíněného účastníka či ostatní účastníky zvýhodnit nebo jim neprávem uškodit. Účastník tím ztrácí nárok na vyhodnocení zkoušky.

Vyloučený účastník ztrácí právo se zkoušky v daném termínu zůčastnit.

11. Fotografie a nahrávání zkoušek

Účastník může být u zkoušek fotografován z důvodu bezpečnosti a ověření totožnosti. Zkoušky, jež jsou součástí zkoušek DELE, mohou být předmětem audiovizuálních nahrávek pořízených elektormagnetickými nebo digitálními prostředky, a to systematicky nebo náhodně s cílem sledovat výkon zkoušejících, nebo za účelem realizace výzkumných a vývojových prací, které přispějí ke zlepšení zkoušek, a v případě řešení stížností budou mít také funkci dodatečných dokumentárních důkazů.

K výše zmíněným účelům dávají účastníci přijetím těchto podmínek INSTITUTO CERVANTES svůj souhlas se zaznamenáváním rozhovorů a zároveň dávají svolení k poskytnutí veškerých práv duševního vlastnictví a obrazu společně se všemi náležitými tvůrčími složkami INSTITUTO CERVANTES po maximální možnou dobu povolenou platnými zákony ve všech zemích světa.

12. Klasifikace DELE

Veškeré informace ohledně kritérií a měřítek hodnocení zkoušek jsou popsány v „průvodci zkouškami DELE“, které jsou publikovány na portálu Zkoušek Instituto Cervantes.

INSTITUTO CERVANTES bude informovat všechny účastníky, kteří se zúčastnili zkoušek, o jejich výsledcích prostřednictvím oficiálního portálu https://examenes.cervantes.es/.

Účastníci si mohou ze svého chráněného přístupu na portálu Zkoušky DELE Instituto Cervantes po předchozí registraci stáhnout svůj certifikát, ve kterém bude uvedeno, zda účastník u zkoušky PROSPĚL (APTO) nebo NEPROSPĚL (NO APTO). Tento dokument je elektronicky podepsán INSTITUTO CERVANTES a je na něm uveden bezpečnostní ověřovací kód. Dokument má platnost certifikátu.

Účastníci, kteří PROSPĚLI, mají nárok na vystavení odpovídajícího potvrzujícího diplomu.

Účastníci, kteří v celkové zkoušce NEPROSPĚLI, a chtějí se ke zkoušce DELE zapsat opětovně, musí znovu projít všemi částmi zkoušky, a to i pokud v některé části zkoušky získali hodnocení „APTO“.

13. Přezkoumávání výsledků

Každý účastník má právo pouze na jednu žádost o přezkoumání výsledků zkoušky, může tak učinit prostřednictvím formuláře určeného k tomuto účelu, který nalezne po předchozí registraci ve svém soukromém přístupu na portálu Zkoušky Instituto Cervantes.

Nebude vyhověno žádostem o přezkoumání výsledků mimo stanovený termín, je tedy zodpovědnost každého účastníka sledovat termíny uveřejnění výsledků, aby mohl předložit žádost o přezkoumání. Taktéž nebude vyhověno žádostem o nahlédnutí do testů DELE, o navrácení či reprodukci testů těchto zkoušek.

Veškeré informace související s procesem přezkoumávání výsledků zkoušek DELE jsou k dispozici v příslušné záložce na portálu Zkoušky Instituto Cervantes.

14. Reklamace

Všichni účatníci mají právo na podání neomezeného počtu reklamací vůči INSTITUTO CERVANTES prostřednictvím webového portálu INSTITUTO CERVANTES na https://cervantes.sede.gob.es/.

15. Vydávání diplomů DELE

Za výdej diplomů DELE odpovídá INSTITUTO CERVANTES, jenž zajistí, aby každé zkouškové centrum obdrželo diplomy všech úspěšných účastníků. Dané zkouškové centrum následně zajistí předání diplomů těmto účastníkům.
Učastníkům, kteří PROSPĚLI, zkouškové centrum sdělí, že jejich diplom je již k dispozici a je připraven k vyzvednutí ve zkouškovém centru.

Účastníci, kteří PROSPĚLI, se tedy spojí se svým zkouškovým centrem pro získání všech informací souvisejících s obdržením diplomu DELE. Pokud z jakéhokoliv důvodu uchazeč neobdržel upozornění svého centra o tom, že je jeho diplom DELE přichystán k vyzvednutí a nepožádal o něj během období pěti let od zveřejnění výsledků zkoušek, kterých se zúčastnil, ztrácí nárok na vydání diplomu. Ačkoliv v případě zájmu může účastník kontaktovat své zkouškové centrum a požádat o nové vydání diplomu.

Náklady na nové vydání diplomu DELE hradí sám žadatel; výjimkou je případ, kdy by diplom musel být nově vydán z důvodů zapříčiněných zkouškovým centrem nebo INSTITUTO CERVANTES.

Pokud by účastník požadoval zaslání diplomu DELE na svou poštovní adresu, zkouškové centrum může po účastníkovi po předchozí domluvě požadovat úhradu nákladů na zaslání.

INSTITUTO CERVANTES si, za stejných okolností, taktéž vyhrazuje právo na úhradu nákladů za zaslání diplomu, i v případě, že by byl diplom zasílán účastníkovi přímo ze sídla INSTITUTO CERVANTES.

16. Duševní vlastnictví

Veškeré materiály vztahující se k diplomům DELE, jež jsou účastníkům předávány nebo zasílány, jsou předmětem práv duševního vlastnictví, hospodářských nebo kapitálových práv, jež náleží INSTITUTO CERVANTES nebo třetím osobám, které jsou uvedeny. Jakékoliv porušení těchto práv bude stíháno dle trestního zákona.

17. Zabezpečení a důvěrnost

V souladu s platnými právními předpisy budou informace, které účastník poskytuje v rámci absolvování zkoušek vedoucích k udělení diplomu DELE, zpracovány INSTITUTO CERVANTES jakožto správcem osobních údajů za účelem řádné organizace těchto zkoušek a zasílání informací vztahujících se ke službám certifikace a přípravy ke zkouškám INSTITUTO CERVANTES (na základě oprávnění k poskytování požadované služby), a pokud je to uvedeno, za účelem zasílání informací týkajících se aktivit, služeb a směřováním INSTITUTO CERVANTES (na základě vašeho souhlasu).

Osobní údaje nebudou poskytovány ani sdělovány třetím osobám s výjimkou dalších institucí a orgánů španělské státní správy za podmínek stanovených v doplňujících informacích o ochraně osobních údajů. Účastník může kdykoli uplatnit své právo na přístup ke svým údajům, na jejich opravu, smazání, přenos, na omezení jejich zpracování či na námitku proti jejich zpracování, jak je uvedeno ve výše zmíněných doplňujících informacích o ochraně osobních údajů.

18. Uplatněné právní předpisy a příslušná soudní pravomoc

Pokud mezi účastníkem a INSTITUTO CERVANTES dojde ke sporu, bude řízen a vykládán v souladu se španělskými právními předpisy. Obě strany se tedy výslovně vzdávají jakékoliv jiné příslušnosti a podřídí se příslušnosti a pravomoci soudů a tribunálů v Madridu.

DŮLEŽITÉ:

Zápisem ke zkouškám DELE účastník výslovně přijímá tyto podmínky nákupu a zavazuje se dodat oficiální doklady totožnosti a příslušné dokumenty, které budou vyžadované během procesu získání diplomu.
Více informací o diplomech DELE na https://examenes.cervantes.es/dele/que-es.

D. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanovením EU 679/2016 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými zákony, si vás dovolujeme informovat, že osobní údaje, které jste nám poskytl/a při vyplňování přihlášky na zkoušku, po jejímž složení obdržíte certitikát o dosažených znalostech ústavy a sociokulturních aspektů Španělska (CCSE), či na zkoušku DELE ze španělského jazyka bude zpracovávat Instituto Cervantes, jakožto instituce odpovědná za takové jednání, za účelem řádného průběhu výše zmiňovaných zkoušek a zasílání informací týkajících se služeb spojených s certifikací a vzděláváním v Instituto Cervantes, a v případě, že jste při vyplňování údajů zaškrtl/a, že máte zájem, také informací spojených s aktivitami, službami či směřováním Instituto Cervantes.

Kdo je odpovědný za zacházení s vašimi údaji?

 • Název instituce: Instituto Cervantes
 • Adresa: ul. Alcalá 49, 28014 Madrid (Španělsko)
 • Telefon: (+34) 914 36 76 00
 • Email: lopd@cervantes.es
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Generální inspekce služeb Ministerstva zahraničních věcí, Evropské unie a Spolupráce (dpd@maec.es).

Na jakém právním základě probíhá zpracování osobních údajů?

Právním základem pro zmíněné zpracování údajů je plnění smlouvy o poskytování požadovaných služeb a, v případě, že jste si tak zvolil/a, váš souhlas s přijímáním propagačních informací od Instituto Cervantes.

Za jakým účelem budeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou Instituto Cervantes využity za účelem zpracování vaší přihlášky na zkoušku, která vede k získání osvědčení o znalostech ústavy a sociokulturních aspektech Španělska (CCSE), nebo k získání diplomu ze španělského jazyka DELE ve zvoleném termínu a zkouškovém centru. Údaje také poslouží při přípravných kurzech na výše zmíněné zkoušky poskytované Instituto Cervantes a ke zdárnému průběhu zkoušek. Vaše údaje budeme také potřebovat při vedení příslušného účetnictví, při správě příslušných daní, vyřizování administrativy a při výuce, ať již abychom dostáli nabízeným službám či jiným právním povinnostem uloženým španělským právním řádem.

Kromě toho, pokud jste tak uvedl/a, zpracujeme vaše údaje pro zasílání informací o službách, produktech a aktivitách Institutu Cervantes, které by vás mohly zajímat.

Po jak dlouhou dobu budou vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovány tak dlouho, dokud bude zachován váš vztah s Instituto Cervantes. Po ukončení vztahu budou osobní údaje, jež jsou využívány pro jednotlivé výše zmíněné účely, uchovány po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností nebo po období, ve kterém je soudce nebo soud může požadovat podle promlčecí lhůty pro právní kroky. Pokud takováto právní lhůta neexistuje, vaše údaje budou uchovány, dokud nepožádáte o jejich odstranění nebo nezrušíte svůj souhlas.

Komu budou údaje dále poskytnuty?

Osobní údaje nebudou předávány ani sdělovány třetím stranám, s výjimkou případů nezbytných pro realizaci, kontrolu a plnění výše uvedených účelů a v případech stanovených zákonem.

Vaše údaje by tedy mohly být sděleny:

 • 1. Veřejné správě, je-li tak stanoveno platnými právními předpisy
 • 2. Orgánům státní bezpečnosti na základě toho, co je stanoveno současnými právními předpisy
 • 3. Bankám a finančním institucím kvůli inkasování za požadované služby
 • 4. Institucím spolupracujícím s Instituto Cervantes, pokud je uvedená komunikace vyžadována zákonem nebo nezbytná k provedení požadovaných služeb
 • 5. Institucím španělské státní správy, pokud daný postup spadá pod jejich pravomoc a za účelem vyřízení procesu získání španělského státního občanství

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Můžete kdykoliv uplatnit práva na přístup, opravu, nesouhlas, přenos, omezení zpracování a vymazání osobních údajů, které jste nám poskytl/a, a prostřednictvím emailu lopd@cervantes.es se obrátit na Instituto Cervantes, korespondenčně na adresu C/Alcalá, n.º 49, Madrid 28014 (Španělsko), nebo se na uvedenou adresu dostavit osobně.

Máte právo získat potvrzení o tom, že jsou vaše údaje zpracovávány, právo máte také na přístup ke svým osobním údajům, na opravu nepřesných údajů, nebo případně požádat o jejich vymazání, pokud údaje, mimo jiné, již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo byl odvolán udělený souhlas.

V některých případech můžete požádat o omezení zpracování svých údajů. V takovém případě je budeme uchovávat pouze v souladu s platnými předpisy. V ostatních případech můžete uplatnit své právo na přenos údajů, které mohou být dodány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to buďto vám, nebo nové vámi pověřené osobě.

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas s jakýmkoliv zpracováním údajů, pro které jste jej udělil/a.

Instituto Cervantes má k dispozici formuláře pro výkon práv, které si můžete vyžádat na emailu lopd@cervantes.es. Také můžete využít formuláře připravené Španělskou agenturou pro ochranu údajů nebo vytvořené třetími stranami. Tyto formuláře musí být elektronicky podepsány nebo doprovázeny fotokopií vašeho průkazu totožnosti nebo cestovního pasu. Pokud jednáte prostřednictvím zástupce, musí být k žádosti přiložena také kopie jeho průkazu totožnosti nebo pasu nebo elektronický podpis.

Máte právo podat stížnost u Španělské agentury pro ochranu údajů v případě, že se domníváte, že výkon vašich práv nebyl řádně ošetřen. Maximální lhůta šetření je jeden měsíc od přijetí vaší žádosti a může být prodloužena o další dva měsíce na základě počtu obdržených žádostí nebo jejich složitosti.

V případě jakékoliv změny vašich údajů budeme rádi, když nám to sdělíte písemnou cestou, abychom disponovali aktuálními informacemi.

Právní upozornění  |   Přístup  |   © Instituto Cervantes, 1991-2022. Všechna práva vyhrazena.